Publicat în Expozitii de carte

Expoziţie virtuală „Pădurea – rădăcina sufletului”


„…Natura, a cărei inimă

rămâne pădurea…”

Lucian Blaga

 

Anul 2011 – a fost proclamat de UNESCO

Anul Internaţional al Pădurilor.

Expoziţia „Pădurea – rădăcina sufletului” fost organizată cu scopul de a spori interesul publicului iubitor  de natură pentru pădure, creaţia naturală cea mai perfectă, de care depind destinele oamenilor şi a tot ce este viu pe pămînt. Foarte multe păduri din Republica Moldova s-au pomenit deodată într-o stare gravă, s-au deteriorat suprafeţe mari de comunităţi forestiere, iar organele de resort, de cele mai multe ori, rămîn indiferente faţă de aceste probleme. Reconstrucţia ecologică a pădurilor, reînoirea, refacerea vegetaţiei de pe anumite teritorii care există, care a dispărut, sau e divers degradată este obiectivul fundamental ce stă în faţa populaţiei. Ocrotirea acestora este o datorie atît faţă de noi, cît şi faţă de copiii noştri, care au dreptul la o moştenire naturală nealterată şi cît mai funcţională.

Bud, Nistor Ioan. Silvicultura României în 200 de ani / Nistor Ioan Bud. – Baia Mare: Ed. Ariana, 2000. – 174 p.

Lucrarea enciclopedică  se referă la evoluţia în timp a cunoaşterii şi punerii în valoare a potenţialului productiv, ecologic şi social al ecosistemelor din România. Cartea constituie un cadru riguros şi clar de prezentare sistemică a dezvoltării silviculturii. Elaborată pentru acoperirea unor cerinţe arzătoare ale silviculturii, cartea exprimă convigerea autorului că aplicarea unor obiective strategice pe termen lung va asigura nu numai o mai bună eficienţă economică, ci şi o dezvoltare durabilă a pădurilor din România. Cartea se adresează nu numai corpului etnic silvic, ci şi altor categorii de cititori care îndrăgesc şi ocrotesc învelişul verde al Terrei, fapt pentru care o recomandăm.

Cartea naturii: Antologie / alcăt.: Boris Vieru, Alecu Reniţă. – Ch.: S.n., 2007. – 252 p. – (Col. “Natura”)

Poporul român este un popor al codrilor. Bogăţie de preţ, izvor de sănătate şi de frumuseţe, motiv de inspiraţie în literatura şi în arta populară şi cultă, pădurea a fost şi este strîns legată de fiinţa poporului nostru. A o păstra şi a o ocroti este datoria noatră a tuturor. Cartea cuprinde poezii, povestiri şi  fragmente cu descrieri de natură din operele scriitorilor români: Nicolae Iorga, Dimitrie Cantemir, Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Camil Petrescu, etc.


Cherecheş, Dorel. Gestiunea durabilă a pădurilor din Maramureş / Dorel Cherecheş. – Cluj-Napoca: Ed.: “Dragoş Vodă”, 1999. – 175 p.

Lucrare de valoare ştiinţifică incontestabilă pe tema gospodăriei durabile a pădurilor în judeţul Maramurreş. Elaborată la nivelul exigenţelor moderne lucrarea de faţă reprezintă o operă de referinţă cu puternice înrîuriri în rîndul silvicultorilor români. Prin modul sobru, convingător şi elegant de exprimare şi analiză a rosturilor pădurilor maramureşene, cu deosebire a impactului social-economic al acestora, asupra colectivităţilor umane, convinge cu deosebită revelanţă că în această zonă pădurea se află acordată pretutindeni, prin întregul său freamăt la modelarea fiinţei umane.

Colpaci, Grigore. Contribuţii la studiul economiei forestiere din Basarabia / Grigore Colpaci, Inst. de Cercet. şi Amenajării silvice din Rep. Moldova. – Ch.: s.n., 2006 (CEP UASM). – 96 p.

Este o monografie detaliată a pădurilor şi a valorificării masei lemnoase din Basarabia. Ca o consecinţă a nimicirii şi a degradării pădurilor, problema lemnului în Basarabia devine din ce în ce mai dificilă, iar cerinţele locale în lemn de lucru şi pentru foc sunt în continuă creştere şi devin mai greu de satisfăcut. Tocmai această situaţie excepţională a economiei forestiere din Basarabia  reclamă găsirea mijloacelor de soluţionare a lor. Pentru întocmirea lucrării de faţă s-au folosit date culese de la centrul  Direcţei Regionale Silvice Chişinău şi toate studiile, manuscrisele, dări de seamă şi tot ce s-a gasit în Basarabia, în literatura rusească şi românească în legătură cu pădurile din Basarabia.

Drăgoi, Marian. Economie forestieră / Marian Drăgoi. – Bucureşti: Ed. Economică, 2000. – 288 p.

Cartea se adresează inginerilor silvici cu insuficiente cunoştinţe de economie şi economiştilor ce nu sunt familiarizaţi suficient de bine cu specificul bioproducţiei forestiere, precum şi studenţilor şi cadrelor didactice de la facultăţile cu profil economic, facilitîndu-le acestora o mai bună înţelegere a ceea ce înseamnă gestionare durabilă a pădurilor. Cartea are un preponderent caracter aplicativ, elementele teoretice fiind prezentate succind, ţinînd cont de cauzalitatea logică a acestora şi de liniile directoare ale modelelor economice ce guvernează funcţionarea economiei de piaţă.

Grigorescu, Grigore. Pădurea şi cultura / Grigore Grigorescu . – Ch.: Ed. Phoenix, Ed. Linadi, 2006. – 120 p.

Este o contribuţie colectivă la conştientizarea problemei poliaspectuale a mediului, cercetarea ei în complexitatea reală, contribuind astfel la dezvoltarea societăţii noastre spre civilizaţia ecologică a viitorului. În epicentrul acestui fenomen primordial pentru salvgardarea naţională este şi problema silvică, care este subiectul de referinţă al prezentului studiu.

 

Muşat, Ilie. Pădurea – scut şi bogăţie a naturii / Muşat Ilie. – Bucureşti: Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1980. – 125 p.

Natura are nevoie tot mai mult de dragoste, de grija oamenilor. Ori, ca să iubeşti trebuie să cunoşti îndeaproape şi scopul acestei lucrări este de a ajuta la cunoaşterea pădurii, de a arăta importanţa crescîndă, multilaterală a acesteia în viaţa omului, de a sublinia necesitatea utilizării raţionale şi, în acelaşi timp, păstrării şi conservării pădurii şi regenerării resurselor forestiere ca mijloc de îmbunătăţire a mediului înconjurător. Aceasta deoarece, cu cît va fi mai raţională utilizarea bogăţiilor naturii, cu atît mai bogată, mai frumoasă, mai plină de satisfacţie va fi viaţa oamenilor. Autorul îndeamnă cititorii să privească mai atent această lume mirifică cu viaţa ei, propunînd informaţii interesante despre cele mai îndepărtate colţuri ale ei, ca revenind în sînul naturii să nu mai treacă indiferenţi pe lîngă diferitele fenomene din viaţa pădurii, înţelegîndu-le şi astfel avînd grijă să le protejeze.

Natura rezervaţiei “Plaiul fagului” / Aganţia pentru silvicultură “Moldsilva”, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. – Ch. : S.n., 2005. – P. 386  –  424.

Cartea conţine cîteva capitole dedicate rezervaţiilor naturale forestiere. Sunt prezentate structura fondului forestier, lucrările experimentale de reconstrucţie ecologică a arboreturilor şi programele legate de zonarea funcţională a rezervaţiei. Monografia este destinată cercetătorilor ştiinţifici şi specialiştilor din domeniul botanicii, silviculturii, ecologiei, pedagogiei etc.


Pădurea – rădăcina sufletului / alc. şi red. Lidia Hlib. – Ch.: Ed. Uniunii Scriitorilor, 1992. – 235 p.

Această carte a fost publicată din necesitatea de a spori interesul publicului iubitor de natură, de pădure, creaţia naturală cea mai complexă şi mai perfectă, de care depind destinele oamenilor şi a tot ce este viu. Pădurile sînt importante nu numai prin lemnul pe care ni-l furnizează, ci mai ales prin extraordinarele servicii de natură ecologică, sanitară şi estetică pe care le aduc societăţii. Ocrotirea acestora este o datorie a fiecăruia. Colectivul de autori s-au axat pe două aspecte mai importante: să lanseze o punte de legătură sufletească între oameni şi pădure şi să pună la îndemîna silvicultorilor elementele de bază pentru a aplica principii moderne de cultură şi de protecţie a pădurilor pe bază ecosistemică, folosind limbajul ştiinţific al românilor de pretutindeni. Pentru a face materialul mai accesibil s-au introdus  şi lecturi  atractive preluate din scrierile ecologilor, biologilor, silvicultorilor şi chiar a oamenilor de litere români.

Popescu, Constantin I. Stări conflictuale generate de exploatarea abuzivă a pădurilor lumii / Constantin I. Popescu. – Târgovişte: Bibliotheca, 2008. – 228 p.

Problematica abordată în această lucrare se remarcă prin caracterul ei de strictă actualitate pentru silvicultură. Lucrarea se remarcă printr-o serie de contribuţii valoroase, la nivel conceptual, cu un caracter evident de noutate în domeniul forestier şi nu numai, privind geneza, tipologia şi modalităţile de atenuare a conflictelor legate de gospodărirea pădurilor, obţinute prin analizarea informaţiilor cuprinse într-o listă bibliografică, ce a fost consultată. Cercetările întreprinse reprezintă un important reper pentru dezvoltarea în continuare, pe baza contribuţiilor aduse prin această lucrare, a cestui nou domeniu de cercetare, conturat atât de bine, de către autor.