Publicat în Educaţia copilului, Poftiţi la lectură

Grădiniţa – frumos lăcaş al educaţiei


Învăţămîntul preşcolar constituie baza piramidei în planul cunoaşterii, al conturării viitoarei personalităţi, pe care se va clădi, pe parcursul celorlalte trepte de învăţămînt, edificiul complex şi de largă deschidere al profilului tinerilor şi adulţilor mileniului următor.

Cărţile care le propunem sînt pentru educatorii care doresc să se îmbogăţească cu cît mai multe idei practice pentru diversificarea metodei de prezentare a noilor deprinderi, de a spune poveşti prin diverse modalităţi atractive, de a diversifica jocul, etc., într-un cuvînt de a lucra într-un mod degajat şi relaxant, dar cu rezultate optime.

Antonovici, Ştefania. Educaţia fizică în grădiniţă / Ştefani Antonovici. – Bucureşti : Ed. Didactica Publishing House, 2010. – 85 p.

Reprezintă un punct de plecare pentru un proces de instruire cu valenţe informativ-formative, un ajutor suplimentar pentru educatoare în ideea realizării finalităţilor specifice educaţiei fizice în grădiniţa de copii. În esenţă, ghidul trimite un mesj către cadrele didactice din grădiniţele de copii – educaţia fizică reprezintă un ansamblu de acţiuni care contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului prin potenţarea calităţilor psihofizice ale acestuia şi asigurarea unui echilibru între ele.

Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţămîntul preşcolar / Filofteia Grama, Mioara Pletea… – Bucureşti : Ed. Didactica Publishing House, 2009. – 179 p.

 Prin lucrarea de faţă autoarele încearcă să aducă în atenţia colegilor şi, totodată, să clarifice cîteva dintre elementele-cheie ale actualului curriculum: – diferenţierile între tema anuală de studiu, tema proietului, tema săptămînii, tema unei activităţi; – proiectul tematic şi proiectarea săptămînală în cadrul acesteia; – scenariul unei zile şi scenariul unei activităţi integrateetc.

Mai mult, autoarele au reuşit să confere materialului un aspect prietenos şi să prezinte specialiştilor interesaţi de această temă un conţinut bine organizat, variat şi cu o serie de detalii accesibile, sub forma unor exemple de bună practică.

Boanca, Ileana. Lumea copiilor: scenete muzicale pentru şcolari şi preşcolari / Ileana Boanca. – Cluj-Napoca : Ed. Miracolul Cuvîntului, 1997. – 137 p.

Serbările sînt o completare, o întregire a educaţiei morale, unde copiii se implică din plin. Prin trăirea evenimentului prezentat, ei se identifică cu personajele al căror rol îl interpretează, rămînîndu-le o amintire de neşters pe parcursul întregii vieţi.

De aceasta s-a ţinut cont cînd s-au conceput pentru copii micile piese de teatru prezentate în lucrare. Scenetele urmăresc, în primul rînd, un scop educativ şi moralizator, fiind asimilat în mod plăcut de către copii. Micile bucăţi muzicale, unele însoţite de mişcări ritmice sau paşi de dans, sînt înserate în cursul acţiunii pentru a-i impregna culoare, vioiciune şi prospeţime.  

Coroi, Eugen; Bejenaru, Silvia. Educaţia muzicală. Crestomaţie pentru învăţămîntul preşcolar / Eugen Coroi, Silvia Bejenaru. – Ch. : Univers Pedagogic, 2004. – 220 p.

Educaţia muzicală în grădiniţa de copii constituie una din principalele mijloace de cunoaştere artistică a lumii prin mijloacele sale specifice – arta sunetelor. Realizarea cu succes a obiectivelor educaţiei muzicale poate avea loc în cazul cînd copiilor li se va propune şi un conţinut muzical corespunzător vîrstei respective.

Prezenta colecţie include creaţii muzicale din tezaurul muzicii naţionale şi universale care răspund necesităţilor educaţionale pentru această vîrstă. Ea cuprinde un vast repertoriu de cîntece, jocuri muzicale, piese instrumentale pentru audiţii, care sînt organizate şi eşalonate pentru toate grupele de vîrstă.

Exemplele propuse în această lucrare constituie doar un punct de pornire pentru educatori în valorificarea patrimoniului muzical în lucrul cu preşcolarii, realizînd astfel, obiectivele trasate de curiculum-ul preşcolar.

Curriculum pentru învăţămîntul preşcolar / Silvia Borţeanu, Rodica Brănişteanu… – Bucureşti : Ed. Didactica Publishing House, 2009. – 160 p.

Au participat la elaborarea materialului membri ai Grupului de lucru la nivel naţional pentru educaţie timpurie: Silvia Borţeanu, Rodica Brănişteanu, Silvia Breben, Mihaela Fulga etc. Este o prezentare cu explicitări. Prezentul curriculum aduce noi accente care pun în valoare dezvoltarea globală a personalităţii copilului. Un accent deosebit este acela al diversificării strategiilor de predare-învăţare-evaluare, caracterizat prin folosirea de metode activ-participative, prin asigurarea de valenţe formative ale jocului, ca activitate de bază a copilului, precum şi printr-o evaluare a fiecărui copil în raport cu el însuşi.

Cutasevici, Gheorghe. Numărătoare cu ascunzătoare / Gheorghe Cutasevici. – Ch. : Labirint, 2011. – 47 p.

Sînt mici poezioare şi numărători care îi pot ajuta pe copii să înveţe mai repede lumea înconjurătoare. Autorul prezintă o scenetă “Numărătoare cu ascunzătoare”, unde prin intermediul jocului copiii vor memoriza mai uşor şi mai repede cifrele de la 1 la 10. Unele pagini sînt intenţionat lăsate pentru a fi desenate şi colorate de copii.

Cartea este concepută pentru grădiniţele de copii. 

Granaci, Lidia. Educaţia prin joc / Lidia Granaci. –  Ch. : Epigraf, 2010. – 191 p.

Într-o primă viziune, lucrarea de faţă prezintă o versiune din multiple posibilităţi de valorificare a jocului didactic în activitatea educaţională la nivelul copiilor de vîrstă preşcolară. Concepută ca un suport teoretico-prectic, ea poate fi utilizată de un public specializat în educaţie, ghidat de dorinţa de a forma personalitatea copilului în devenire cu instrumente specifice jocului didactic. În ansamblu, lucrarea Educaţia prin joc invită nu numai la reflecţie, ci şi la acţiune, fiind o condiţionare pozitivă a demersului de formare prin jocul didactic, răspunzînd, într-un fel, la întrebarea cum să-l implicăm pe copil înpropria lui viaţă.

Fiind o previziune interesantă de aplicare a rezultatelor cercetărilor de mai mulţi ani în domeniul jocului didactic, lucrarea clarifică faptul cum o acţiune pedagogică implică răspunsul Celuilalt, al copilului, care are lumea sa structurată multidimensional şi care, prin participarea în joc, devine deschis influenţelor pozitive ale pedagogului.

Micheline, Nadeau. 120 de jocuri sportive : de la 5 la 12 ani / Nadeau Micheline; trad. : Carmen Pădurariu. – Iaşi: Polirom, 2010. – 220 p.

Efectele practicării regulate a jocurilor sportive sînt importante şi aduc beneficii pe plan fizic, psihologic şi social.

Această lucrare conţin e jocuri sportive pentru copiii cu vîrste cuprinse între 5 şi 12 ani. Se doreşte a fi un instrument de lucru pentru părinţi, animatori, profesori, pe scurt, pentru cei cei care lucrează cu copiii. Se doreşte de asemenea de a fi o carte de referinţă, pe care copiii să o poată folosi cu uşurinţă pentru a descoperi jocuri noi şi pentru a încerca jocuri dintre cele mai variate. Conţine jocuri pentru toate gusturile, de la cele simple, de bază, pînă la cele puţin mai complexe. Cartea este destinată atît copiilor, cît şi adulţilor.   

Pană, Cecilia. Mici actori pe scenă : dramatizări în versuri pentru preşcolară şi şcolarii mici / Cecilia Pană. – Bucureşti : Ed. Didactica Publishing House, 2009. – 71 p.

Cartea vine să reamintească celor mari că e datoria lor să asigure dreptul la carte al copiilor, dar şi de a găsi modalităţile de a trezi interesul pentru ceea ce se cuprinde între coperte.

Prin conţinut, ea reprezintă material auxiliar, care poate fi utilizat de educator / învăţător în activităţi de dezvoltare a limbajului, de cunoaştere, în opţionalele “Educaţia pentru artă şi cultură”, “Educaţia ecologică” sau “Educaţia pentru societate”. Cu un real succes, dramatizările sînt suportul excelent în susţinerea unor spectacole pentru marcarea diferitelor evenimente.

Timpul liber al copiilor poate fi folosit în acest mod creativ, frumos şi amuzant, interpretînd una din scenete, simţind emoţia actorului în faţa spectatorului, simţind bucuria succesului şi frumuseţea artei actoriceşti.

Popa, George. Viaţa… ca o poveste : Scenete şi dramatizări / George Popa, Victoria Samoilă. – București : Ed. Didactica Publishing House, 2009. – 183 p.

Autorii şi-au dorit ca cartea să fie utilă tuturor; să fie o lectură plăcută pentru orice vîrstă. Deasemenea să vină în sprijinul cadrelor didactice cu scenete şi piese de teatru pentru copii create pentru a aduce frumosul în copilăria celor mici şi a-i face pe aceştia să se simtă adevăraţi actori.

.

Radu, Daria. Romaniţa cerului : Serbări pentru pici / Daria Radu, Nina Straliuc. – Ch. : Ed. Grafema Libris, 2005. – 156 p.

Romaniţa cerului nu este doar o completare a literaturii destinate copiilor, pentru că ea aduce domeniului o seamă de contribuţii originale. Scenariile incluse constituie un tip de mini-spectacole pentru copii, care sugerează modalităţi optimale de eficientizare a înţelegerii şi însuşirii textului, de stimulare a motivaţiei intrinseci pentru activitatea verbal-artistică, de intensificare a trăirilor afective ale copilului. Conţinutul scenariilor extinde cogniţia copilului, o îmbogăţeşte cu elemente şi nuanţe de valori folclorice, literare şi istorice, adecvate vîrstei preşcolare. În plus, culegerea are un impact nemijlocit asupra pregătirii de şcoală, încercînd să clădească o punte de legătură între aceste două etape ale instruirii: preşcolarizarea şi şcolarizarea.   

Sperăm că culegerea va satisface nu doar aşteptările părinţolor, interesele educatorilor şi necisităţile copiilor, ci va deveni şi una din cărţile favorite ale acestora.

Scenete în versuri şi versuri pentru preşcolari / coord. : Anca Bulboacă. – Bucureşti : Ed. Arlequin, 2010. – 256 p.

Scenetele şi jocurile de rol cuprinse în acest volum reprezintă rodul talentului şi preocupărilor cadrelor didactice pentru realizarea de momente artistice adecvate serbărilor sau pentru transmiterea prin mijloace artistice a unor conţinuturi curriculare de natură educativă.

Pentru copii, punerea în scenă a pieselor prezentate reprezintă prilejuri de bucurie atît prin experienţa plăcută a noilor ipostaze imaginare, cît şi pentru manifestarea neîngrădită şi exprimarea liberă a înclinaţiei şi talentului lor interpretativ.

Volumul e completat cu un grupaj de poezii pentru copii, adecvate vîrstei preşcolare şi scolare mici, cu o tematică diversă, însă preponderent axată pe universul familiar şi apropiat copilului: natura, aşa cum este ea percepută de cei mici, cu elementele sale uşor observabile şi familia.

Se doreşte ca volumul să fie de folos atît copiilor, cît şi dascălilor şi familiilor – deopotrivă.

 Voiculescu, Elisabeta. Pedagogie preşcolară / Elisabeta Voiculescu. – Bucureşti : Ed. Aramis, 2003. – 142 p.

Lucrare binevenită pentru cei care îndrumă cu atîta dragoste copiii preşcolari, avînd informaţii reactualizate prezentate într-un limbaj accesibil. Autoarea, lector la Universitatea din Alba-Iulia, dezvoltă capitole ca: Structura şi dinamica personalităţii preşcolarului; Problematica sistemului de învăţămînt; Strategii didactice specifice învăţămîntului preşcolar; Evaluarea eficienţei activităţii formativ-educative în grădinăţa de copii.

Publicat în Întîlniri cu scriitorii

Vladimir Beșleagă și literatura pentru copii. „Dirimaga”


Întru-cât săptămâna dedicată literaturii pentru copii continuă, filiala „Maramureș” a organizat un eveniment foarte deosebit pentru copii. Este vorba de întâlnirea cu unul din scriitorii care, în pofida vârstei destul de venerabile, au rămas copii – este vorba de Vladimir Beșleagă. Invitații speciali au fost elevii clasei întâi și clasei a treia, a școlii nr. 88, care au rămas entuziasmați de acest autor încă de la lectura povestirilor sale dedicate copiilor.

Vladimir Beșleagă este bine cunoscut în literatură pentru lucrările sale literare pentru maturi, dar și literatura pentru copii pe care a scris-o (în special cartea recentă a sa „Dirimaga”, Chișinău, ed. Prut Internațional, 2009) este destul de populară printre micii cititori.

Activitatea a început cu o scurtă prezentare a autorului, ca apoi să înceapă cea mai interesantă parte, cea a discuțiilor. Inițierea conversației a început într-un mod neobișnuit, față de alte întâlniri: scriitorul a început să adreseze întrebări copiilor și viceversa. Astfel, domnul Beșleagă a redevenit el însuși copil și a putut interacționa cu mare ușurință cu cei care sunt abia la început de cale, jucându-se cu ei prin cuvinte, situații interesante și povestindu-le pățanii din copilăria sa.

La rândul lor, copiii au fost interesați de unele momente biografice, de exemplu la câți ani a devenit scriitor, dacă a mai păstrat umorul său de pe vremurile trecute sau cum scrie dumnealui o poveste sau o povestire. La acestea, autorul Dirimagei a raspuns foarte glumeț și sfătos de cuminte. „Am început a scrie înca de pe la 15-16 ani poezioare, se confesează domnul Beșleagă, dar am devenit scriitor foarte târziu, pentru că literatură nu era, ea a fost editată mult mai târziu… scriitor am devenit abia la 30 de ani… Acum aveți toate posibilitățile să acumulați cultură”. La capitolul umor, prozatorul a raspuns tot cu umor că a început să aibă noroc de el încă din frageda copilărie. „Umorul e un lucru mare pe lumea asta. Când ai umor, te ridici deasupra lucrurilor mărunte”. Tot în acest context, le-au fost explicate și ce înseamnă umor de situație și umor de expresie, în limbajul copiilor.

„Cât despre cum se naște o poveste, spune autorul, mai întâi îți amintești o întâmplare din viață. Nu se scrie dintr-o dată, ea stă în minte și se coace. După ce s-a copt bine, ea se așterne pe foaie și poate fi scrisă într-o oră, într-o zi sau chiar și într-o lună.” Drept exemplu, a fost luată povestirea „Zbânțuilă”, care a fost lecturată de Vladimir Beșleagă în calitate de cititor și explicată prin exemplele pe care le-a luat din viața sa.

Manifestarea s-a încheiat cu sfaturi din partea prozatorului și cu mulțumiri de la elevii care au apreciat foarte bine atât lecturile, cât și autorul. Sperăm că domnul Beșleagă va mai bucura cititorii și cu alte povestiri la fel de interesante. Îi dorim la mai mult și la mai mare și să-l revedem sănătos și la alte întîlniri!

Publicat în Educaţia copilului

Literatura pentru copii – un miracol al contemporaneității


Lumea copiilor e foarte diversă și plină de culori. În ultimul secol, scriitura pentru copii și-a luat avânt și a început să se răspândească cu o iuțeală uimitoare prin toată lumea. S-a scris și încă se mai scriu o mulțime de povești pentru copii, după care apoi se montează și diverse desene animate. Și care copil nu știe vreo poezie? Toți, toți cei care frecventează grădinița și școala cunosc poezii, povești, legende, basme și multe altele. Materialele informative sunt și ele un fundament al cunoașterii copilului din ziua de azi, acestea fiind, de obicei, expuse și clar explicate în enciclopedii și dicționare ilustrate.

Acest fapt a inspirat și filiala „Maramureș”, care dispune de o bogată colecţie de cărți destinate copiilor, să organizeze o manifestare amplă cu genericul ”Săptămâna literaturii pentru copii”. Astfel, între  9-11 aprilie au avut loc excursii în bibliotecă, prin care copiii au avut ocazia să cunoască o mulțime de lucruri noi și interesante.

Activitățile începeau cu o succintă prezentare a bibliotecii. Prin aceasta, copiii au fost puși la curent despre ce este o bibliotecă, care este menirea bibliotecii, ce deosebiri sunt între o bibliotecă și o librărie, ce avantaje are o bibliotecă față de alte surse informative etc. Tot în acest context s-a evidențiat și specificul bibliotecii „Maramureș”, fiind explicată denumirea și proveniența, serviciile oferite de biblioteca noastră pentru iubitorii de carte.

În program a fost inclusă și „Istoria cărții”: cum se face hartia, cum ajunge aceasta de la copac la filele de carte, componentele unei cărți, cine scrie cărțile și cum (cu implicarea noțiunilor de scriitor, autor, coautor, manuscris ș.a.), cine face ilustrațiile, unde și de ce sunt plasate acestea, etc.

Au fost incluse și o serie de jocuri cu propoziții, sintagme, cuvinte, litere, ceea ce a implicat activ imaginația și creativitatea și a distrat copiii într-un mod util și plăcut. Au fost povestite povești, legende, spuse proverbe și zicători, poezii şi curiozități.

După aceasta, copiii au avut prilejul de a face cunoștință cu cărțile față în față, să le răsfoiască, cei care puteau citi – să le citească și să petreacă timpul plăcut în sala pentru copii a bibliotecii „Maramureș”.

Acesta a fost doar începutul săptămânii dedicate literaturii pentru copii, iar ceea ce va urma sperăm să fie și mai interesant. Iar copiilor le urăm Bun-venit în lumea minunată a cărților și un drum cât mai luminat de razele lor!

Publicat în Expozitii de carte, Poftiţi la lectură

Tratamente şi remedii naturiste


Omul este singura fiinţă care poate interveni asupra duratei vieţii sale  şi mai ales asupra calităţii ei. Apelul la farmacia naturii, la exerciţiile fizice și la o conduită alimentară echilibrată, lipsită de excese, reprezintă garanţia unei existenţe fericite, armonioase.

Cărţile care le propunem pot să interesezeze şi pe cei sănătoşi cu o serie de recomandări cum îţi poţi păstra această condiţie, precum şi despre măsurile pe care trebuie să le ia faţă de anumiţi factori de risc, ereditari, constituţionali.

Cărţile propun o serie de soluţii practice pentru menţinerea frumuseţii, tinereţii şi prospeţimii.

Angles, Michel. Remediile naturiste ale medicinei tradiţionale chineze / Michel Angles, Siavoch Darakchan. – Iaşi : Polirom, 2000. – 240 p.

Bojor, Ovidiu. Sănătate prin remedii naturiste / Ovidiu Bojor, Catrinel Perianu. – Iași : Polirom, 2011. – 296 p.

Căileanu, Tiberiu. Opţiunea ”S” : Sănătate prin metode naturiste / Tiberiu Căileanu. – Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1994. – 298 p.

Ene, Fănică-Voinea. Să ne tratăm singuri : Ghid de terapie naturistă / Fănică-Voinea Ene. – Bucureşti : Ed. BIC ALL, 2006. – 768 p.

Lapare, Marie-Claire. Uleiurile esenţiale care vă alină durerile / Marie-Claire Lapare; trad. de Speranţa-Brânduşa Doboţ. – Iaşi : Polirom, 2001. – 136 p.

 Lapare, Marie-Claire. Incursiune în aromoterapie : uleiurile esenţiale şi îngrijirea pielii / Marie-Claire Lapare; trad. de Mariana Pricop. – Iaşi : Polirom, 2001. – 136 p.

Paşcanu, Viorel Olivian. Autovindecarea prin spirit, suflet şi plante/ Viorel Olivian Paşcanu. – Iaşi : Polirom, 2001. – 168 p.

Paşcanu, Viorel Olivian. Cancerul sau tentativa spre originar : Recomandări de tratament naturist integral / Viorel Olivian Paşcanu. – Iaşi : Ed. Timpul, 1998. – 112 p.

Paşcanu, Viorel Olivian. Medicina naturistă preventivă / Viorel Olivian Paşcanu. – Iaşi : Polirom, 2000. – 184 p.

Petrescu, Eugen. Terapia cu struguri şi vinuri medicinale / Eugen Petrescu. – Iaşi : Polirom, 2002. – 152 p.

Schipor, Valerian A.   Plante medicinale la îndemîna tuturor / Valerian A. Schipor. – Iaşi : Polirom, 2001. – 160 p.

Vasilca- Mozăceni, Adrian. Ghidul plantelor medicinale / Adrian Vasilca-Mozăceni. – Iaşi : Polirom, 2003. – 416 p.

Vasilca- Mozăceni, Adrian. Incursiune în fitoterapie : plantele medicinale în dermatocosmetică / Adrian Vasilca-Mozăceni. – Iaşi : Polirom, 2002. – 334 p.

Vithoulkas, George. Un nou model de vindecare pe cale naturală / George Vithoulkas; trad. : Silvia Vieriu, Mihai Vieriu. – Iaşi : Polirom, 1999. – 208 p.

 

Publicat în Creaţii proprii

Mama


Creaţie proprie

 

Cu un cuvînt înălţător

Ne-apare un chip în faţă.

Acest cuvînt nemuritor

Rostim noi toată viaţa.

 

E mama-suflet cald şi sfînt

Ce ne-a dat nouă viaţă.

Mereu ne are ea în gînd,

Mereu ne dă povaţă.

 

Cînd trişti suntem sau-îndureraţi,

Ea vine şi ne-alină

Cu vorbe dulci şi cu ochi calzi,

Aşa-i simţim iubirea.

 

Cînd vine timpul să plecăm

Din casa părintească,

Să nu uităm s-o vizităm

Pe scumpa mama noastră.

 

Căci ea ne poartă un mare dor

Cînd nu-i suntem aproape,

Cu sufletul suferitor

Ne-a aşteaptă de departe.

 

Iar pentru tot ce ne-a dat ea

Nu-i nici un preţ pe lume.

Să-i îndreptăm în viaţa grea

O rază de minune.

 

Valeria Dulgher,

cl. X, liceul “Nicolae Sulac”

 

Publicat în Creaţii proprii

Scrisoare pentru mama


Creaţie proprie

Nu ştiu cu ce să încep. Sunt multe de spus, dar timpul nu-mi permite … Mi-e greu să transmit prin cuvinte sentimentele ce trec prin mine. Nu ştiu cum să explic în faţa nopţilor gîndurile ce nu mă lasă să dorm. De tine mamă îmi aduc aminte în fiecare zi, în fiecare minută pe care o trăiesc. Scumpa, draga mea mamă, scuză-mă pentru încăpăţînarea, graba şi neatenţia mea. Scuză-mă pentru că te făceam uneori să suferi, pentru năzbîtiile copilăreşti şi pentru că nu am ştiut să preţuiesc ceea ce aveam.

Eram copilă şi multe nu înţelegeam. Acum am 17 ani şi multe trebuie să înţeleg şi să cunosc. Poate am iubit puţin, dar despărţirea m-a învăţat să te simt aproape şi să te iubesc din ce în ce mai mult.

Iubirea ta fără margini, speranţa şi visurile tale te-au făcut să pleci ca să-mi faci un viitor mai bun. Acum despre viaţă ştiu mai multe, eu multe am putut să înţeleg. De grija ta îmi aduc aminte şi mult aş vrea să te îmbrăţişez. În primul rînd vreau să-ţi mulţumesc pentru că ai făcut în aşa fel ca să ajung pînă aici, lîngă nişte persoane care mă iubesc şi au grijă de mine. Datorită lor, mamă, am învăţat să preţuiesc ceea ce am lîngă mine şi să trec peste greu fără lacrimi. Eu îi iubesc aşa cum te iubesc pe tine. Şi aş vrea să îmi cer scuze pentru cuvintele care foarte rar ţi le-am spus: “MAMĂ eu te iubesc şi îmi lipseşti enorm” … iartă-mă scumpa mea pentru despărţire şi pentru scrisorile mele rare. Prin gînd îţi sărut mîna şi buzele tale moi. Te aştept acasă cu nerăbdare …

 Fiica ta Cristina

 

Cristina Negru,

cl. X, Liceul “Nicolae Sulac”

Publicat în Copiii gîndesc, Creaţii proprii

Învăţăm de la păsări să fim mereu în zbor


 În fiecare an de 1 aprilie în întreaga lume se sărbătoreşte „Ziua mondială a păsărilor”, tradiţie ce vine din secolul trecut (1906), ca urmare a Convenţiei pentru Apărarea Păsărilor, oficializată de Organizaţia Naţiunilor Unite.

Întrebarea De ce trebuie să sărbătorim ziua păsărilor?, am adresat-o elevilor de la Şcoala Primară nr. 88 invtaţi la Master-class Porumbel din hîrtie , activitate menită să evidenţieze Ziua Mondială a Păsărilor. Păsările au avut şi au un loc aparte în menţinerea echilibrului ecologic natural, dar şi în cultura şi economia umană. Iar porumbelul – această pasăre gingaşă, pildă de ataşament şi dragoste faţă de perechea şi puii săi – a fost întotdeauna aducătorul veştilor bune, dătătoare de speranţă, mesagerul dragostei şi a bucuriei, simbolul păcii şi al prieteniei.

Am propus elevilor să confecţioneze porumbei din hîrtie, uşor de confecţionat, din materiale pe care le avem la îndemînă, acţiune ce cere doar puţină îndemînare şi răbdare.

S-au obţinut lucrări minunate: hîrtia permite combinaţii şi înfrumuseţări variate şi complexe, se poate uşor transforma în obiecte speciale şi unice. Prin îmbinarea frumosului cu utilul, a muncii cu jocul organizăm activităţi care atrag copiii.