Publicat în Educaţia copilului, Poftiţi la lectură

Grădiniţa – frumos lăcaş al educaţiei


Învăţămîntul preşcolar constituie baza piramidei în planul cunoaşterii, al conturării viitoarei personalităţi, pe care se va clădi, pe parcursul celorlalte trepte de învăţămînt, edificiul complex şi de largă deschidere al profilului tinerilor şi adulţilor mileniului următor.

Cărţile care le propunem sînt pentru educatorii care doresc să se îmbogăţească cu cît mai multe idei practice pentru diversificarea metodei de prezentare a noilor deprinderi, de a spune poveşti prin diverse modalităţi atractive, de a diversifica jocul, etc., într-un cuvînt de a lucra într-un mod degajat şi relaxant, dar cu rezultate optime.

Antonovici, Ştefania. Educaţia fizică în grădiniţă / Ştefani Antonovici. – Bucureşti : Ed. Didactica Publishing House, 2010. – 85 p.

Reprezintă un punct de plecare pentru un proces de instruire cu valenţe informativ-formative, un ajutor suplimentar pentru educatoare în ideea realizării finalităţilor specifice educaţiei fizice în grădiniţa de copii. În esenţă, ghidul trimite un mesj către cadrele didactice din grădiniţele de copii – educaţia fizică reprezintă un ansamblu de acţiuni care contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului prin potenţarea calităţilor psihofizice ale acestuia şi asigurarea unui echilibru între ele.

Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţămîntul preşcolar / Filofteia Grama, Mioara Pletea… – Bucureşti : Ed. Didactica Publishing House, 2009. – 179 p.

 Prin lucrarea de faţă autoarele încearcă să aducă în atenţia colegilor şi, totodată, să clarifice cîteva dintre elementele-cheie ale actualului curriculum: – diferenţierile între tema anuală de studiu, tema proietului, tema săptămînii, tema unei activităţi; – proiectul tematic şi proiectarea săptămînală în cadrul acesteia; – scenariul unei zile şi scenariul unei activităţi integrateetc.

Mai mult, autoarele au reuşit să confere materialului un aspect prietenos şi să prezinte specialiştilor interesaţi de această temă un conţinut bine organizat, variat şi cu o serie de detalii accesibile, sub forma unor exemple de bună practică.

Boanca, Ileana. Lumea copiilor: scenete muzicale pentru şcolari şi preşcolari / Ileana Boanca. – Cluj-Napoca : Ed. Miracolul Cuvîntului, 1997. – 137 p.

Serbările sînt o completare, o întregire a educaţiei morale, unde copiii se implică din plin. Prin trăirea evenimentului prezentat, ei se identifică cu personajele al căror rol îl interpretează, rămînîndu-le o amintire de neşters pe parcursul întregii vieţi.

De aceasta s-a ţinut cont cînd s-au conceput pentru copii micile piese de teatru prezentate în lucrare. Scenetele urmăresc, în primul rînd, un scop educativ şi moralizator, fiind asimilat în mod plăcut de către copii. Micile bucăţi muzicale, unele însoţite de mişcări ritmice sau paşi de dans, sînt înserate în cursul acţiunii pentru a-i impregna culoare, vioiciune şi prospeţime.  

Coroi, Eugen; Bejenaru, Silvia. Educaţia muzicală. Crestomaţie pentru învăţămîntul preşcolar / Eugen Coroi, Silvia Bejenaru. – Ch. : Univers Pedagogic, 2004. – 220 p.

Educaţia muzicală în grădiniţa de copii constituie una din principalele mijloace de cunoaştere artistică a lumii prin mijloacele sale specifice – arta sunetelor. Realizarea cu succes a obiectivelor educaţiei muzicale poate avea loc în cazul cînd copiilor li se va propune şi un conţinut muzical corespunzător vîrstei respective.

Prezenta colecţie include creaţii muzicale din tezaurul muzicii naţionale şi universale care răspund necesităţilor educaţionale pentru această vîrstă. Ea cuprinde un vast repertoriu de cîntece, jocuri muzicale, piese instrumentale pentru audiţii, care sînt organizate şi eşalonate pentru toate grupele de vîrstă.

Exemplele propuse în această lucrare constituie doar un punct de pornire pentru educatori în valorificarea patrimoniului muzical în lucrul cu preşcolarii, realizînd astfel, obiectivele trasate de curiculum-ul preşcolar.

Curriculum pentru învăţămîntul preşcolar / Silvia Borţeanu, Rodica Brănişteanu… – Bucureşti : Ed. Didactica Publishing House, 2009. – 160 p.

Au participat la elaborarea materialului membri ai Grupului de lucru la nivel naţional pentru educaţie timpurie: Silvia Borţeanu, Rodica Brănişteanu, Silvia Breben, Mihaela Fulga etc. Este o prezentare cu explicitări. Prezentul curriculum aduce noi accente care pun în valoare dezvoltarea globală a personalităţii copilului. Un accent deosebit este acela al diversificării strategiilor de predare-învăţare-evaluare, caracterizat prin folosirea de metode activ-participative, prin asigurarea de valenţe formative ale jocului, ca activitate de bază a copilului, precum şi printr-o evaluare a fiecărui copil în raport cu el însuşi.

Cutasevici, Gheorghe. Numărătoare cu ascunzătoare / Gheorghe Cutasevici. – Ch. : Labirint, 2011. – 47 p.

Sînt mici poezioare şi numărători care îi pot ajuta pe copii să înveţe mai repede lumea înconjurătoare. Autorul prezintă o scenetă “Numărătoare cu ascunzătoare”, unde prin intermediul jocului copiii vor memoriza mai uşor şi mai repede cifrele de la 1 la 10. Unele pagini sînt intenţionat lăsate pentru a fi desenate şi colorate de copii.

Cartea este concepută pentru grădiniţele de copii. 

Granaci, Lidia. Educaţia prin joc / Lidia Granaci. –  Ch. : Epigraf, 2010. – 191 p.

Într-o primă viziune, lucrarea de faţă prezintă o versiune din multiple posibilităţi de valorificare a jocului didactic în activitatea educaţională la nivelul copiilor de vîrstă preşcolară. Concepută ca un suport teoretico-prectic, ea poate fi utilizată de un public specializat în educaţie, ghidat de dorinţa de a forma personalitatea copilului în devenire cu instrumente specifice jocului didactic. În ansamblu, lucrarea Educaţia prin joc invită nu numai la reflecţie, ci şi la acţiune, fiind o condiţionare pozitivă a demersului de formare prin jocul didactic, răspunzînd, într-un fel, la întrebarea cum să-l implicăm pe copil înpropria lui viaţă.

Fiind o previziune interesantă de aplicare a rezultatelor cercetărilor de mai mulţi ani în domeniul jocului didactic, lucrarea clarifică faptul cum o acţiune pedagogică implică răspunsul Celuilalt, al copilului, care are lumea sa structurată multidimensional şi care, prin participarea în joc, devine deschis influenţelor pozitive ale pedagogului.

Micheline, Nadeau. 120 de jocuri sportive : de la 5 la 12 ani / Nadeau Micheline; trad. : Carmen Pădurariu. – Iaşi: Polirom, 2010. – 220 p.

Efectele practicării regulate a jocurilor sportive sînt importante şi aduc beneficii pe plan fizic, psihologic şi social.

Această lucrare conţin e jocuri sportive pentru copiii cu vîrste cuprinse între 5 şi 12 ani. Se doreşte a fi un instrument de lucru pentru părinţi, animatori, profesori, pe scurt, pentru cei cei care lucrează cu copiii. Se doreşte de asemenea de a fi o carte de referinţă, pe care copiii să o poată folosi cu uşurinţă pentru a descoperi jocuri noi şi pentru a încerca jocuri dintre cele mai variate. Conţine jocuri pentru toate gusturile, de la cele simple, de bază, pînă la cele puţin mai complexe. Cartea este destinată atît copiilor, cît şi adulţilor.   

Pană, Cecilia. Mici actori pe scenă : dramatizări în versuri pentru preşcolară şi şcolarii mici / Cecilia Pană. – Bucureşti : Ed. Didactica Publishing House, 2009. – 71 p.

Cartea vine să reamintească celor mari că e datoria lor să asigure dreptul la carte al copiilor, dar şi de a găsi modalităţile de a trezi interesul pentru ceea ce se cuprinde între coperte.

Prin conţinut, ea reprezintă material auxiliar, care poate fi utilizat de educator / învăţător în activităţi de dezvoltare a limbajului, de cunoaştere, în opţionalele “Educaţia pentru artă şi cultură”, “Educaţia ecologică” sau “Educaţia pentru societate”. Cu un real succes, dramatizările sînt suportul excelent în susţinerea unor spectacole pentru marcarea diferitelor evenimente.

Timpul liber al copiilor poate fi folosit în acest mod creativ, frumos şi amuzant, interpretînd una din scenete, simţind emoţia actorului în faţa spectatorului, simţind bucuria succesului şi frumuseţea artei actoriceşti.

Popa, George. Viaţa… ca o poveste : Scenete şi dramatizări / George Popa, Victoria Samoilă. – București : Ed. Didactica Publishing House, 2009. – 183 p.

Autorii şi-au dorit ca cartea să fie utilă tuturor; să fie o lectură plăcută pentru orice vîrstă. Deasemenea să vină în sprijinul cadrelor didactice cu scenete şi piese de teatru pentru copii create pentru a aduce frumosul în copilăria celor mici şi a-i face pe aceştia să se simtă adevăraţi actori.

.

Radu, Daria. Romaniţa cerului : Serbări pentru pici / Daria Radu, Nina Straliuc. – Ch. : Ed. Grafema Libris, 2005. – 156 p.

Romaniţa cerului nu este doar o completare a literaturii destinate copiilor, pentru că ea aduce domeniului o seamă de contribuţii originale. Scenariile incluse constituie un tip de mini-spectacole pentru copii, care sugerează modalităţi optimale de eficientizare a înţelegerii şi însuşirii textului, de stimulare a motivaţiei intrinseci pentru activitatea verbal-artistică, de intensificare a trăirilor afective ale copilului. Conţinutul scenariilor extinde cogniţia copilului, o îmbogăţeşte cu elemente şi nuanţe de valori folclorice, literare şi istorice, adecvate vîrstei preşcolare. În plus, culegerea are un impact nemijlocit asupra pregătirii de şcoală, încercînd să clădească o punte de legătură între aceste două etape ale instruirii: preşcolarizarea şi şcolarizarea.   

Sperăm că culegerea va satisface nu doar aşteptările părinţolor, interesele educatorilor şi necisităţile copiilor, ci va deveni şi una din cărţile favorite ale acestora.

Scenete în versuri şi versuri pentru preşcolari / coord. : Anca Bulboacă. – Bucureşti : Ed. Arlequin, 2010. – 256 p.

Scenetele şi jocurile de rol cuprinse în acest volum reprezintă rodul talentului şi preocupărilor cadrelor didactice pentru realizarea de momente artistice adecvate serbărilor sau pentru transmiterea prin mijloace artistice a unor conţinuturi curriculare de natură educativă.

Pentru copii, punerea în scenă a pieselor prezentate reprezintă prilejuri de bucurie atît prin experienţa plăcută a noilor ipostaze imaginare, cît şi pentru manifestarea neîngrădită şi exprimarea liberă a înclinaţiei şi talentului lor interpretativ.

Volumul e completat cu un grupaj de poezii pentru copii, adecvate vîrstei preşcolare şi scolare mici, cu o tematică diversă, însă preponderent axată pe universul familiar şi apropiat copilului: natura, aşa cum este ea percepută de cei mici, cu elementele sale uşor observabile şi familia.

Se doreşte ca volumul să fie de folos atît copiilor, cît şi dascălilor şi familiilor – deopotrivă.

 Voiculescu, Elisabeta. Pedagogie preşcolară / Elisabeta Voiculescu. – Bucureşti : Ed. Aramis, 2003. – 142 p.

Lucrare binevenită pentru cei care îndrumă cu atîta dragoste copiii preşcolari, avînd informaţii reactualizate prezentate într-un limbaj accesibil. Autoarea, lector la Universitatea din Alba-Iulia, dezvoltă capitole ca: Structura şi dinamica personalităţii preşcolarului; Problematica sistemului de învăţămînt; Strategii didactice specifice învăţămîntului preşcolar; Evaluarea eficienţei activităţii formativ-educative în grădinăţa de copii.

Autor:

Filiala Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu. Fondata la 14 octombrie 2001 în parteneriat cu Biblioteca județeană Petru Dulfu, Baia Mare, România.

Un gând despre „Grădiniţa – frumos lăcaş al educaţiei

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s